MONTOP CZ spol s r.o.

GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů a podmínky zpracování a ochrany osobních údajů

Odesláním poptávky dáváte souhlas se zpracováním svých osobních údajů správcem

MONTOP CZ spol. s r.o.
Hlinická 1508/9
390 02 Tábor
IČO: 04384113

(dále jen „správce“)

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“)

Osobní údaje, které budou zpracovány:
– identifikační údaje, jako např. jméno a příjmení
– kontaktní údaje, jako např.  adresa, emailová adresa, telefonický kontakt.

Důvod zpracování osobních údajů:
Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely zpracování cenových nabídek, návrhů technického řešení, realizace zakázek a obchodu, servisu na realizovaných zakázkách, přípravě dotační dokumentace a zasílání obchodních sdělení.

Prohlášení správce:

 1. Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.
 2. Vaše osobní údaje poskytujeme jen institucím k tomu zmocněným zákonem, nikomu jinému Vaše osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme.
 3. Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat ode mne jako Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupuji v rozporu s GDPR.
 4. Nejste povinni souhlas poskytnout. V případě neposkytnutí souhlasu nesmíte být ze strany správce vystaveni žádným negativním důsledkům.
 5. Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
 6. V případě, že by správce hodlal Vaše osobní údaje zpracovávat pro jiný účel, než pro který byly shromážděny, budete o tomto jiném účelu i dalších souvisejících skutečnostech vždy předem informování a dále bude postupováno v souladu s platnou legislativou.
 7. Vaše práva v souvislosti s osobními údaji můžete uplatnit prostřednictvím našich kontaktních údajů. Veškeré informace a úkony vám budou poskytnuty bez zbytečného odkladu.

  Tento dokument je platný a účinný od 1.1.2023

  MONTOP CZ spol. s r.o.