MONTOP CZ spol. s r.o.

Dotace

Máme mnohaleté zkušenosti s vyřizováním dotací pro naše zákazníky.

Na výměnu neekologického kotle na pevná paliva nesplňujícího alespoň 3. emisní třídu a využívaného jako hlavní zdroj tepla je možno získat dotaci ze dvou dotačních programů:

Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy

Na výměnu kotle můžete získat 95 % nákladů, maximálně 130 000,- Kč.

Nová zelená úsporám

Na výměnu kotle můžete získat 50 % nákladů, maximálně 80 000,- Kč (nebo 100 000,- Kč v případě montáže celosezónního zásobníku).

Dotace

Rádi Vám pomůžeme vyřídit dotace v oblasti vytápění rodinných domů

Provoz neekologických kotlů na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy v objektech určených k bydlení je nutno ukončit od 1. září 2024. Vyměňte kotel včas, dokud jsou poskytovány dotace, poté už budete muset zaplatit vše ze svého.

Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy v Jihočeském kraji II.

Na co lze kotlíkovou dotaci pro domácnosti s nižšími příjmy čerpat?

Kotlíkovou dotaci lze čerpat na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním, které nesplňují 3., 4. nebo 5. emisní třídu.

Dotaci lze získat pouze pro výměny kotlů realizované od 1. ledna 2021.

Jaký nový zdroj tepla si lze z dotace pořídit a jak vysoká je dotace?

Nový zdroj tepla Dotační sazba Maximální dotace
Tepelné čerpadlo 95 % 180 000,- Kč
Kotel na biomasu s automatickým přikládáním 95 % 130 000,- Kč
Kotel na biomasu s ručním přikládáním 95 % 130 000,- Kč

Podporovatelné jsou pouze nové zdroje tepla registrované v Seznamu výrobků a technologií vedeném Státním fondem životního prostředí (viz svt.sfzp.cz) a dále výrobky splňující požadavky na ekodesign dle příslušných nařízení EU.

 

Kdo může požádat o dotaci?

Vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti (rodinného domu, bytové jednotky v bytovém domě nebo trvale obývané stavby k rekreaci) v Jihočeském kraji, vytápěné kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňujícím 3., 4. nebo 5. emisní třídu, který v nemovitosti trvale bydlí.

Jak je definována domácnost s nižšími příjmy?

O kotlíkovou dotaci pro domácnosti nižšími příjmy mohou požádat domácnosti splňující jedno z níže uvedených kritérií:

 • Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně.

nebo

 • Žadatel nebo člen jeho domácnosti v období od 1. 1. 2022 do doby podání žádosti o dotaci pobíral příspěvek na bydlení (není nutné, aby příspěvek pobíral po celou dobu).

Kdy a jak bude možné podat žádost o dotaci?

Zveřejnění výzvy dotačního programu vč. veškeré dokumentace pro podání žádosti je naplánováno na 26. 5. 2023 (web: kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz).

Zahájení příjmu elektronických žádostí je naplánováno na 26. 6. 2023 od 17 hod.

Příjem elektronických žádostí bude ukončen 31. 8. 2024.

Žádost o dotaci se bude podávat výhradně elektronicky přes webovou aplikaci Portál občana Jihočeského kraje s následným doručením povinných příloh do 20 pracovních dnů.

Nová zelená úsporám

Kdo může o dotaci žádat

Vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti (rodinného domu, bytové jednotky nebo trvale obývaného rekreačního objektu)

Na co lze dotaci čerpat?

 • Na výměnu kotle na pevná paliva nesplňujícího 3., 4. a 5. emisní třídu za nový ekologický zdroj
 • Na výměnu lokálních topidel sloužících jako hlavní zdroj tepla pro vytápění
 • Na výměnu elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem s elektrickým pohonem

Podporované typy zdrojů

 • Kotle na biomasu vč. akumulační nádrže / se samočinnou dodávkou paliva (min. energetická třída A+, pro kotle s ruční dodávkou paliva povinná instalace akumulační nádrže)
 • Lokální zdroje na biomasu (sálavé a teplovzdušné: třída A+, s teplovodním výměníkem: třída A++)
 • Tepelná čerpadla pro teplovodní systém vytápění (min. energetická třída A++)
 • Tepelná čerpadla vzduch-vzduch (min. energetická třída v režimu vytápění A++)
 • Tepelná čerpadla pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k FV systému
 • Napojení na soustavu zásobování teplem
 • Kombinovaná výroba elektřiny a tepla – pouze pro bytové domy

K dispozici je seznam výrobků a technologií, ze kterého můžete vybrat nový zdroj tepla na vytápění. Seznam není povinný. Pokud zvolíte jiný zdroj, musíte k žádosti předložit dokumenty, např. certifikát nebo technický list, o stanovených parametrech, které prokáží, že výrobek splňuje parametry programu.

Změny v podpoře plynových zařízení od 1. dubna 2022

 • Instalace nového plynového kondenzačního kotle nebo tepelného čerpadla s plynovým pohonem (u bytových domů navíc kombinovaná výroba elektřiny a tepla využívající jako palivo zemní plyn a hybridní tepelné čerpadlo) byla podporována pouze u žádostí podaných do 30. dubna 2022, a to za předpokladu, že opatření bylo zrealizováno nebo uhrazeno alespoň částečně formou záloh v termínu od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2022.
 • U bytových domů skončila 30. dubna 2022 podpora výměn stávajících plynových zařízení.
 • V oblasti výstavby nových nízkoenergetických budov budou od 1. července 2022 vyjmuty z podpory novostavby využívající pro vytápění nebo ohřev vody zdroj určený ke spalování fosilních paliv, včetně zemního plynu, LPG, olejů, uhlí, uhelných briket, koksu apod. Omezení se ale nevztahuje na připojení ke stávajícím soustavám zásobování teplem, která vyžívají uvedená paliva.
 • Změny se netýkají žádostí podaných do 31. března 2022, pro něž platí dosavadní podmínky platné do tohoto data.

Jak podat žádost?

Žádosti podává žadatel nebo jím zmocněná osoba před, v průběhu nebo po realizaci opatření elektronicky v systému AIS SFŽP ČR.

Jakou dotaci lze získat?

Podpora bude poskytována formou dotace na instalace realizované od 1. 1. 2021 ve výši až 50 % z přímých realizačních výdajů s následujícími limity:

Typ zdroje tepla

Rodinný dům (Kč)

Bytový dům (Kč/b.j.)

Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže nebo kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva

80 000

25 000

Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním zásobníkem pelet

100 000

Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění a přípravou teplé vody

100 000

Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění bez přípravy teplé vody

80 000

30 000

Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k FV systému

140 000

Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch

60 000

18 000

Napojení na soustavu zásobování teplem

40 000

10 000

Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou tepla a teplovodním výměníkem

45 000

35 000

Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou tepla

30 000

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla

30 000

 • Způsobilé jsou výdaje na nákup a instalace nového zdroje a souvisejících prvků, úpravy spalinové cesty, měření a regulace, napojení a úpravy otopné soustavy a akumulační nádrže a ohřívače na teplou vodu.

Příjem žádostí

Příjem žádostí běží od října 2021.

Jaké doklady jsou třeba k podání žádosti?

 • Doklad o kontrole technického stavu a provozu původního zdroje tepla – žadatel prokáže, že původní zdroj splňuje (splňoval) třídu kotle vhodnou k výměně
 • Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso
 • Podrobný přehled všech dokladů potřebných k podání žádosti najdete na stránkách programu.

Jaké doklady bude třeba předložit po provedení výměny?

 • Účetní doklady (faktury a bankovní výpisy)
 • Fotodokumentaci nově instalovaného zdroje tepla
 • Doklad o instalaci a uvedení zdroje do provozu, v případě obnovitelných zdrojů energie vystavený oprávněnou osobou
 • Protokol o revizi spalinové cesty podle Vyhlášky č. 34/2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty (v případě, že je novým zdrojem tepla spalovací zdroj)
 • Zprávu o montáži zpracovanou oprávněnou osobou, popř. výrobcem proškolenou osobou pro instalace plynových kotlů
 • Potvrzení o ekologické likvidaci starého kotle
 • Podrobný přehled všech dokladů, požadovaných k doložení realizace najdete na stránkách programu.

Podrobné informace a bližší podmínky Vám rádi vysvětlíme.